باجه بعثت
کد شعبه 0
آدرس اردبیل - میدان بعثت
مسئول شعبه منصور حسن پور سقرلو
تلفن -33616099-
فکس 33616073