فردوسی
کد شعبه 1711
آدرس میدان امام خمینی(ره)-خیابان فردوسی جنوبی-خیابان کوشک مصری-هتل بزرگ فردوسی
مسئول شعبه مجید آدینه فر
تلفن 21-66765488-66765563
فکس 66765621