شمیران
کد شعبه 1714
آدرس انتهای خیابان دکتر شریعتی - نرسیده به میدان قدس ، نبش کوچه مهنا دوم کدپستی 1934714716
مسئول شعبه سیدامین غفاری
تلفن 21-22742496-22749479
فکس 22759714