میدان توحید
کد شعبه 1716
آدرس میدان توحید ابتدای خیابان ستارخان پ15
مسئول شعبه منصور چابوک
تلفن 21-66121580-8466121582
فکس 66121588