شهید رجائی تهران
کد شعبه 1719
آدرس خیابان شهید رجایی-خیابان اکبر مشهدی-نبش خیابان بدلی گیوی
مسئول شعبه سید مهدی سفیدرو
تلفن 21-55356528-
فکس 55356233