میدان مرکزی میوه و تره بار
کد شعبه 1723
آدرس میدان مرکزی میوه و تره بار - فاز دو
مسئول شعبه کیارش ذکاوت
تلفن 21-55503470-55503472
فکس 55503471