باجه سازمان بهزیستی
کد شعبه 0
آدرس ضلع شمالی پارک شهر خیابان فیاض بخش ساختمان مرکزی سازمان بهزیستی
مسئول شعبه
تلفن 21-66716829--
فکس -