باجه هویزه
کد شعبه 0
آدرس خیابان هویزه غربی نبش خیابان مرغاب
مسئول شعبه مجید عمرانی فرد
تلفن 21-88514365-88513835
فکس 88514724