بانک توسعه تعاون
جمعه، 15 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

اجاره به شرط تملیک

عقد اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره ایست که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مورد اجاره را مالک گردد.

اجاره به شرط تملیک از جمله تسهیلات میان و بلند مدت بانکها بوده که جهت گسترش امور تولیدی، خدماتی و کاربرد دارد.

در این عقد، چون مالکیت مال الاجاره تا پایان قرارداد به نام بانک است، اخذ وثیقه و تضمینات ضرورتی ندارد

 

 

 

 

 

 

 
×